KNVB Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Almere City FC

Verkoop en/of afgifte van dit toegangsbewijs geschiedt onder de door de KNVB bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerde Standaardvoorwaarden, die bindend zijn voor de koper en/of ontvanger en mogelijke opvolgende houder(s) dezes. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op verzoek, te richten aan de KNVB, postbus 515, 3700 AM Zeist, kosteloos toegezonden.

De standaardvoorwaarden van de KNVB zijn tevens in te zien op www.knvb.nl. Een ieder die in strijd handelt met deze Standaardvoorwaarden verbeurt, conform artikel 10 lid 3 van de voorwaarden, een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van EURO 450,- zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn. Tevens zijn de huisregels van het stadion dat u bezoekt van toepassing.

Legitimatie is verplicht. Het is bezoekers verboden vuurwerk mee te nemen en /of af te steken. Meenemen en/of onder invloed verkeren van alcohol en/of drugs is verboden. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 5 lid 1 van de Standaardvoorwaarden, is het verboden dit toegangsbewijs aan te bieden, (door) te verkopen en/of af te geven.

13 juni 2015

Deel dit artikel: